Alaska 2013 ©Lana Hays

Red-necked Grebe (on nest)

Red-necked Grebe (on nest)